Quy trình thực hiện

   Quy trình rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo    Link xem tài liệu
   Quy trình thẩm định Chương trình đào tạo    Link xem tài liệu
   Quy trình về chương trình đào tạo Đại học Kinh Bắc    Link xem tài liệu
   
   
Bản destop