Quy đinh về Chế độ làm việc đối với cán bộ, nhân viên trường Đại học Kinh Bắc

14/01/2016 22:01

Quy định này áp dụng đối với tất cả các cán bộ nhân viên đang công tác tại Trường Đại học Kinh Bắc bao gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm, làm việc thường xuyên tại trường, được ký hợp đồng lao động.( Đối với cán bộ giảng dạy được ap dụng theo Chế độ làm việc của giảng viên)

Các tin khác

Bản destop