CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

31/07/2019 15:41

Phòng KHCN&HTQT là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Kinh Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, các hoạt động hợp tác quốc tế.


1. Chức năng nhiệm vụ trong hoạt đông Khoa học Công nghệ


- Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch ngắn, dài hạn về hoạt động khoa học; ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý hoạt động khoa học công nghệ của trường.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan lập kế hoạch hoạt động khoa học, thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

- Phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động.

- Chủ trì tổ chức đăng ký và nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ các cấp hằng năm. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu của các đề tài và có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện để các đề tài được nghiệm thu đúng kỳ hạn.

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học của trường, tổng kết công tác hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế hằng năm. Hỗ trợ tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học của các khoa, bộ.


-  Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, quản lý và phát hành Tạp chí khoa học trường
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo...

- Phối hợp cùng Đoàn trường, các Khoa phát động và tổ chức Sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, tư vấn kỹ thuật đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Giúp Ban Biên tập Tạp chí khoa học trường nhận bài, tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí.
 
2. Chức năng nhiệm vụ trong hoạt động Hợp tác Quốc tế


- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt về chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện.

- Chuẩn bị hồ sơ giúp Hiệu trưởng đàm phán và ký kết các văn bản với đối tác nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và khoa học và công nghệ.

- Thực hiện thủ tục ký kết các chương trình dự án quốc tế được thực hiện tại trường. Theo dõi tiến độ thực hiện, lập báo cáo kết quả thực hiện các chương trình dự án quốc tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

-  Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn vào, đoàn ra theo quy định của pháp luật.

- Đón tiếp và tổ chức làm việc với khách nước ngoài, đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật; ghi biên bản các buổi làm việc có khách nước ngoài do Ban Giám hiệu chủ trì.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và ghi biên bản các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường.

- Phối hợp với Phòng TC - HC và các đơn vị liên quan khi cử viên chức đi học tập, công tác nước ngoài.

- Quản lý lưu học sinh, giảng viên người nước ngoài, khách quốc tế tới học tập, giảng dạy và công tác tại trường theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức và quản lý các chương trình học bổng quốc tế, các khoá tập huấn ngắn hạn theo yêu cầu của chương trình và theo quy định của pháp luật.

 * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
 

Các tin khác

Bản destop