Phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

09:58 | 18/10/2022
Phòng KHCN&HTQT là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Kinh Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, các hoạt động hợp tác quốc tế.  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ  HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

15:41 | 31/07/2019
Phòng KHCN&HTQT là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Kinh Bắc, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, các hoạt động hợp tác quốc tế.
Bản destop