Hội đồng quản trị

27/12/2017 13:38

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTHS. ĐOÀN XUÂN TIẾP
ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
- Bí thư Đảng bộ - Trường Đại học Kinh Bắc
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kinh tế Chân - Thiện - Mỹ
- Chủ tịch Hội đồng Sáng lập - Trường Đại học Kinh Bắc
- Phó chủ tịch HĐQT - Trường Đại học Kinh Bắc

 

 
THS. ĐOÀN XUÂN TĨNH
CHỦ TỊCH HĐQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC

 

 
THS. ĐOÀN XUÂN TOẢN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC
- Giám đốc trung tâm TDC 
- Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo 
THS. NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC
 
 

Các tin khác

Bản destop