Kế hoạch thực hiện

 
    Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết năm 2022    Link xem tài liệu
   Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học    Link xem tài liệu
Bản destop