Giới thiệu

Chiến lược phát triển Nhà trường

Chiến lược phát triển Nhà trường

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2013   CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC GIAI ĐOẠN 2013-2020, TẦM NHÌN 2025   I. Những căn cứ xây dựng Chiến lược ...
Bản destop