Đề cương môn học khoa Kinh tế

STT Đề cương môn học Link
1    Đề cương môn Đạo đức kinh doanh và VHDN - ĐH Kinh Bắc Read and download
2    Đề cương môn Giao tiếp trong kinh doanh - ĐH Kinh Bắc Read and download
3    Đề cương môn Kế toán công - ĐH Kinh Bắc Read and download
4    Đề cương môn Kế toán máy - ĐH Kinh Bắc Read and download
5    Đề cương môn Kế toán ngân hàng - ĐH Kinh Bắc Read and download
6    Đề cương môn Kế toán quản trị - ĐH Kinh Bắc Read and download
7    Đề cương môn Kế toán quốc tế - ĐH Kinh Bắc Read and download
8    Đề cương môn Kế toán tài chính 1 - ĐH Kinh Bắc Read and download
9    Đề cương môn Kế toán tài chính 2 - ĐH Kinh Bắc Read and download
10    Đề cương môn Kế toán tài chính 3 - ĐH Kinh Bắc Read and download
11    Đề cương môn Kế toán thuế - ĐH Kinh Bắc Read and download
12    Đề cương môn Khởi sự DN - ĐH Kinh Bắc Read and download
13    Đề cương môn Kiểm toán căn bản - ĐH Kinh Bắc Read and download
14    Đề cương môn Kỹ năng quản trị - ĐH Kinh Bắc Read and download
15    Đề cương môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - ĐH Kinh Bắc Read and download
16    Đề cương môn Marketing căn bản - ĐH Kinh Bắc Read and download
17    Đề cương môn Ngân hàng trung ương - ĐH Kinh Bắc Read and download
18    Đề cương môn Nghệ thuật lãnh đạo - ĐH Kinh Bắc Read and download
19    Đề cương môn Nguyên lý kế toán - ĐH Kinh Bắc Read and download
20    Đề cương môn Phân tích tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh Bắc Read and download
21    Đề cương môn Quan hệ công chúng - ĐH Kinh Bắc Read and download
22    Đề cương môn Quản trị chất lượng - ĐH Kinh Bắc Read and download
23    Đề cương môn Quản trị chiến lược - ĐH Kinh Bắc Read and download
24    Đề cương môn Quản trị doanh nghiệp - ĐH Kinh Bắc Read and download
25    Đề cương môn Quản trị dự án - ĐH Kinh Bắc Read and download
26    Đề cương môn Quản trị hành vi - ĐH Kinh Bắc Read and download
27    Đề cương môn Quản trị hậu cần - ĐH Kinh Bắc Read and download
28    Đề cương môn Quản trị học - ĐH Kinh Bắc Read and download
29    Đề cương môn Quản trị ngân hàng - ĐH Kinh Bắc Read and download
30    Đề cương môn Quản trị nguồn nhân lực - ĐH Kinh Bắc Read and download
31    Đề cương môn Quản trị SX và tác nghiệp - ĐH Kinh Bắc Read and download
32    Đề cương môn Quản trị tài chính doanh nghiệp - ĐH Kinh Bắc Read and download
33    Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp 1 - ĐH Kinh Bắc Read and download
34    Đề cương môn Tài chính doanh nghiệp 2 - ĐH Kinh Bắc Read and download
35    Đề cương môn Tài chính quốc tế - ĐH Kinh Bắc Read and download
36    Đề cương môn Tài trợ dự án - ĐH Kinh Bắc Read and download
37    Đề cương môn Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh Bắc Read and download
38    Đề cương môn Thị trường chứng khoán - ĐH Kinh Bắc Read and download
39    Đề cương môn Thị trường tài chính - ĐH Kinh Bắc Read and download
40    Đề cương môn Thuế - ĐH Kinh Bắc Read and download
41    Đề cương môn Tín dụng NH1 - ĐH Kinh Bắc Read and download
42    Đề cương môn Tín dụng NH2 - ĐH Kinh Bắc Read and download
43    Đề cương môn Tổ chức công tác kế toán - ĐH Kinh Bắc Read and download
 
 
Bản destop