Đề cương các môn học ngành Công nghệ thông tin

 
STT Đề cương môn học Link
1    Đề cương môn Kiến trúc máy tính nâng cao - ĐH Kinh Bắc Read and download
2    Đề cương môn Toán rời rạc - ĐH Kinh Bắc Read and download
3    Đề cương môn An toàn bảo mật thông tin - ĐH Kinh Bắc Read and download
4    Đề cương môn C# và môi trường .NET - ĐH Kinh Bắc Read and download
5    Đề cương môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - ĐH Kinh Bắc Read and download
6    Đề cương môn Cơ sở lập trình - ĐH Kinh Bắc Read and download
7    Đề cương môn Công nghệ Java - ĐH Kinh Bắc Read and download
8    Đề cương môn Công nghệ phần mềm - ĐH Kinh Bắc Read and download
9    Đề cương môn Hệ điều hành 2019 - ĐH Kinh Bắc Read and download
10    Đề cương môn Hệ quản trị CSDL SQL - ĐH Kinh Bắc Read and download
11    Đề cương môn Kiến trúc máy tính (2) - ĐH Kinh Bắc Read and download
12    Đề cương môn Kiến trúc máy tính - ĐH Kinh Bắc Read and download
13    Đề cương môn Kỹ thuật Vi xử lý - ĐH Kinh Bắc Read and download
14    Đề cương môn Lập trình Android - ĐH Kinh Bắc Read and download
15    Đề cương môn Lập trình hướng đối tượng - ĐH Kinh Bắc Read and download
16    Đề cương môn Lập trình Mạng - ĐH Kinh Bắc Read and download
17    Đề cương môn Lập trình nhúng - ĐH Kinh Bắc Read and download
18    Đề cương môn Lập trình Web2_PHP - ĐH Kinh Bắc Read and download
19    Đề cương môn Lập trình Windows - ĐH Kinh Bắc Read and download
20    Đề cương môn Mạng máy tính - ĐH Kinh Bắc Read and download
21    Đề cương môn Phân tích thiết kế hệ thống - ĐH Kinh Bắc Read and download
22    Đề cương môn Quản lý dự án phần mềm - ĐH Kinh Bắc Read and download
23    Đề cương môn Thiết kế Web - ĐH Kinh Bắc Read and download
24    Đề cương môn Thực hành xây dựng ứng dụng Web - ĐH Kinh Bắc Read and download
25    Đề cương môn Tin học đại chương - ĐH Kinh Bắc Read and download
26    Đề cương môn Toán cao cấp - ĐH Kinh Bắc Read and download
27    Đề cương môn Trí tuệ nhân tạo - ĐH Kinh Bắc Read and download
28    Đề cương môn Truyền thông và đa phương tiện - ĐH Kinh Bắc Read and download
 
Bản destop