Ngành Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngành Tài chính – Ngân hàng

22:22 | 26/11/2015
        Ngành Tài chính -  Ngân hàng là 1 trong 3 Ngành trực thuộc Khoa Kinh tế . Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của Ngành gắn liền với các quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với Khoa Kinh tế theo "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
Bản destop