Báo cáo

Quy chế, quy định

Quy chế, quy định

  Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu   Quy chế làm việc Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu   Quy chế tài chính bội bộ Trường Đại học Kinh Bắc   Link xem tài liệu   Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ ...
Báo cáo 3 công khai

Báo cáo 3 công khai

   TB công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2021-2022    Link xem tài liệu    TB công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2022-2023    Link xem tài liệu
Công tác Sinh viên

Công tác Sinh viên

     Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ Đại học chính quy   Link xem tài liệu   Đơn xin bảo lưu kết quả học tập   Link xem tài liệu   Đơn xin thôi học   Link xem tài liệu   Đơn xin rút hồ sơ sinh viên   Link xem ...
Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện

   Quy trình rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo    Link xem tài liệu    Quy trình thẩm định Chương trình đào tạo    Link xem tài liệu    Quy trình về chương trình đào tạo Đại học Kinh Bắc    Link xem tài liệu        
Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện

      Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết năm 2022    Link xem tài liệu    Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học    Link xem tài liệu
Bản destop