Chương trình đào tạo KTT

02/12/2015 15:43

Mở lớp liên tục

Mở lớp liên tục
Tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế; Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu quy trình công nghệ kế toán; Có khả năng phân tích, tổng hợp các sự kiện trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
 
Sinh viên tốt nghiệp làm công tác kế toán – kiểm toán ở tất cả các “phần thực hành kế toán” cho đến “kế toán tổng hợp” trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, các bộ phận chức năng về kế toán và kiểm toán tại các cơ quan Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

Các tin khác

Bản destop