Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  
Điều 1.  Vị trí, chức năng
Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị quản lý hành chính của Đại học Kinh Bắc, có chức năng tham mưu cho HĐQT, Ban Giám hiệu về công tác tổ chức Nhà trường, tổ chức cán bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trường và bảo vệ chính trị nội bộ.
Điều 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tham mưu cho HĐQT, Ban Giám hiệu xây dựng và triển khai thực hiện qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Kinh Bắc. Soạn thảo qui chế và qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường để trình HĐQT và Ban Giám hiệu ký ban hành. Dự kiến sắp xếp tổ chức và nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng bộ phận trong Trường
2. Xây dựng quy hoạch cán bộ cho từng loại chức danh, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức và tổ chức, theo dõi thực hiện các kế hoạch đó sau khi được Ban Giám hiệu duyệt.
3. Nghiên cứu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ về lao động, tiền lương, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội tại Trụ sở Trường và các đơn vị trực thuộc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Thực hiện chế độ báo cáo lao động, tiền lương theo định kỳ. 
4. Hàng năm lập kế hoạch nhân sự và triển khai việc tuyển dụng lao động theo đúng qui định Hội đồng quản trị.
5. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức tại trường, tổng hợp báo cáo thống kê cán bộ theo qui định Bộ Giáo dục & Đào tạo; xác nhận hồ sơ lý lịch, các giấy tờ văn bản của viên chức và lao động hợp đồng.
6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hàng năm của Trường
7. Bảo vệ chính trị nội bộ và thanh tra pháp chế theo qui định của Nhà nước; Tiếp nhận, kiểm tra và trình Ban Giám hiệu xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, khiếu tố của công dân theo qui định của pháp luật.
 8. Làm thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trường Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra các bộ phận trực thuộc thực hiện công tác này.
9. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu chọn cử cán bộ, giảng viên đi học, đi công tác trong và ngoài nước, điều động, trưng tập cán bộ, giảng viên phục vụ các công tác khác của Trường Là ủy viên thường trực các Hội đồng có liên quan tới công tác tổ chức cán bộ.
10. Lưu trữ danh sách, địa chỉ của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng chuyển công tác và làm đầu mối liên hệ khi cần thiết.
11. Tham gia đề xuất các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.
12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo qui định của pháp luật hiện hành và của Trường.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao
 
Điều 3. Lãnh đạo điều hành
1. Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ là Trưởng phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ do HĐQT, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng
2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng được quy định tại điều 2 và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về toàn bộ hoạt động của phòng.
2.2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của phòng và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền nhằm đảo bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2.3 Chủ trì và phối hợp với các bộ phận khác trong và ngoài Trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.4. Thừa lệnh ủy quyền Ban Giám hiệu ký các công văn hành chính liên quan đến tổ chức - nhân sự theo thẩm quyền.
2.5. Đề xuất, kiến nghị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,  khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ từ Phó phòng trở xuống; được quyền phân công và sử dụng đội ngũ cán bộ,  nhân viên của phòng vào các vị trí công việc phù hợp.    
 

 
Bản destop